Giám đốc dự án

Tuyển dụng giám đốc dự án.

Yêu cầu: ///.